Har du frågor och funderingar? Ring vår jourtelefon: 044-19 06 90

JURIDIK

Kontaktpersoner

Charlotte Malmström Forsberg
Tel: 044-190692
charlotte@hlbegravning.se 

Jur.kand - Finns på vårt kontor i Hörby

 

Susann Larsson
Tel: 044-19 06 93
susann@hlbegravning.se 

Boutredare

Caroline Brauner                                                               Carina Borgman (Borgman Juridik)
Tel: 044-190694                                                                    Tel: 070-914 77 54
caroline@hlbegravning.se                                                  carina@borgmanjuridik.se

Jurist (föräldraledig)                                                           Jurist

 

På Hanséns & Lindhs Begravningsbyrå arbetar två jurister och en auktoriserad boutredare

och tillsammans besitter vi många års erfarenhet av familjejuridik och dödsfallsjuridik.

När allt är frid och fröjd behövs inga juridiska dokument. Mitt, Ditt, Vårt är självklart och naturligt, men det kan vara bra att, i vart fall, veta vad som händer vid en eventuell separation, oenighet eller dödsfall.

Hos oss får du hjälp med bouppteckning, förvaltning av dödsbo och arvskifte. Vi upprättar även familjerättsliga avtal så som bodelningsavtal, äktenskapsförord, testamenten, samboavtal, framtidsfullmakter/fullmakter, gåvobrev, skuldebrev m.m.

Vi erbjuder även juridisk konsultation, efter tidsbokning.

Läs mer i broschyren "VARDAGSJURIDIK"

Bouppteckning

När en person avlidit skall en bouppteckning upprättas inom tre månader från dödsfallet. En bouppteckning är en sammanställning av den avlidnes och efterlevande make/makas tillgångar och skulder och den registrerade bouppteckningen blir sedan dödsboets legitimationshandling som visar vem som har rätt att företräda dödsboet.

Om den avlidne saknar tillgångar eller om tillgångarna knappt täcker begravningskostnaden, kan bouppteckningen istället ersättas av en dödsboanmälan. Det är socialförvaltningen i den avlidnes hemkommun som upprättar och beslutar om en dödsboanmälan skall göras.

Mer information hittar du i broschyren "JURIDIK VID DÖDSFALL".

Förvaltning av dödsbo-ekonomisk och praktisk avveckling

Vi på begravningsbyrån kan även hjälpa till med avvecklingen av dödsboet innebärande bl.a. betala räkningar, säga upp abonnemang, städa/tömma boendet, försäkringsutredningar, m.m.

Arvskifte

Efter att bouppteckningen är registrerad vid Skatteverket kan dödsbodelägarna gå vidare och skifta dödsboet. När man skiftar dödsboet så kallas det att man gör ett arvskifte. Ett arvskifte är ett civilrättsligt avtal mellan dödsbodelägarna om hur tillgångarna ska fördelas.

Om du är ensam delägare i ett dödsbo, övergår tillgångarna från dödsboet till dig när bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Därför behövs ingen särskild arvskifteshandling. Däremot måste du själv se till så att tillgångarna överförs på dig.

Fler svar på arvsfrågor får du i broschyren "VEM ÄRVER?".

Testamente

I ett testamente kan du helt eller delvis bestämma hur din kvarlåtenskap skall fördelas den dagen du inte längre är i livet. Det är både ett sätt för dig att själv påverka vad som skall hända med dina tillgångar och ett sätt att underlätta för dina anhöriga och du minskar även risken för tvister och osämja mellan dina efterlevande.

Du kan även genom ett testamente förordna om att det du lämnar efter dig skall tillfalla arvinge så som enskild egendom.

Hos oss på begravningsbyrån kan du även tryggt förvara ditt testamente, då vi är anslutna till SBF:s bevakningsförfarande angående förvaring av juridiska dokument.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakter infördes den 1 juli 2017. Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du själv utse en eller flera personer som skall ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dom själv. Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till att utse en god man eller förvaltare och kan således ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska-och personliga angelägenheter.

Det finns vissa formella krav på en framtidsfullmakt, varvid vi rekommenderar er att anlita juridisk hjälp vid upprättandet för att få en korrekt upprättad handling.

Samboavtal

Som sambor äger var och en av er det ni själva köper. Men vid en bodelning ingår bohag och bostad som ni har köpt för gemensamt bruk. Det är därför att rekommendera att man delar på kostnaderna vid större inköp. Om ni exempelvis har olika ekonomiska förutsättningar vid ett köp av en bostad, bör ni upprätta både ett samboavtal och skuldebrev för att undvika att det blir orättvist vid en eventuell separation eller dödsfall. Med ett samboavtal kan man avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar där man kan avtala bort hela eller delar av den så kallade giftorätten och göra den till enskild egendom.

En vanlig missuppfattning är, att många tror, att gifta makar äger allt gemensamt. När man gifter sig äger var och en av makarna fortfarande sina saker själv. Däremot blir tillgångarna giftorättsgods, vilket förenklat innebär att makar har rätt till en hälftendelning av tillgångarna genom en bodelning vid skilsmässa eller dödsfall.

Vill man inte dela på allt kan man komma överens om att viss egendom ska hållas utanför giftorätten och då kan man upprätta ett äktenskapsförord, där makarna kommer överens om att viss egendom/all egendom ska vara enskild egendom och således inte omfattas av giftorätt.

Ett äktenskapsförord är således ett sätt för makar att bestämma att man vill ha det på ett annat sätt, t.ex. för att trygga sina tillgångar inför framtiden.

Ett äktenskapsförord kan upprättas både innan och under ett äktenskap, det är dock alltid en fördel att göra detta innan vigseln, så man är överens från början. Vill man senare ändra vad man kommit överens om kan man upphäva det redan befintliga förordet genom att upprätta ett nytt.

Ett äktenskapsförord måste registreras vid Skatteverket i Härnösand. 

Försäkringsinventering

2013 var det ca 120 miljoner som aldrig hittades i försäkringspengar i samband med dödsfall.

Idag finns ett stort antal försäkringsbolag i Sverige - det är därför inte någon lätt uppgift att spåra försäkringar om det inte finns anvisningar från något försäkringsbolag.

Genom tjänsten Försäkringsinventering kan vi leverera en trygghet genom att säkerställa att allt försäkringsinnehav som kan betalas ut verkligen kommer dödsboet/efterlevande tillhanda!

Hur du kan få hjälp att hitta gällande försäkringar för dig eller avliden närstående ser du i broschyren "FÖRSÄKRINGSINVENTERING"